Lakshadweep

Dollippatt, Kalolsavam, Lakshadweep (SV5709)

Thursday, 29th Jun 2017

Group Dance, Kalolsavam, Lakshadweep (SV5708)

Thursday, 29th Jun 2017

Miming, Kalolsavam, Lakshadweep (SV5707)

Thursday, 29th Jun 2017