Joyful Learning by Doing Electromagnetic Crane, Samagra Shiksha – Himachal Pradesh (SSAV21957)

PAGDANDIYO PAR VIGYAN , BIHAR (SSAC18160)

Science Experiments, Bastar, Chhattisgarh 1 (SSAV5820)

Science & Maths fair under Rashtriya Avishkar Abhiyan, Uttarakhand (SSAV5744)